V semináři se rozvíjjí jazykové schopnosti studujících se zvláštním zřetelem na aplikaci gramatických jevů v rámci ústních projevů.