Cílem semináře je upevnění a prohloubení produktivních a receptivních řečových dovedností studujících především v oblasti morfosyntaxe a aplikované gramatiky na úrovni B2/C1 Společného evropského referenčního rámce. Důraz se klade zejména na kompetence v rámci čtení, psaní, mluvení, poslech i na vybrané gramatické problémy. Výuka se zaměřuje i na získání schopnosti samostatné práce s gramatikami.