V rámci přednášek bude studentům představena problematika německé morfologie podle aktuálních norem. V seminářích budou procvičena témata se zvláštním zřetelem na aplikaci gramatických jevů v rámci písemného a ústního projevu. Cílem přednášek a seminářů je zlepšení teoretických znalostí německé morfologie a zároveň i komunikačních dovedností studentů s následným dosažením výstupní úrovně B1-B2 SERR. Pro obor Česko-německá areálová studia budou semináře zaměřeny na aplikaci teoretických poznatků v komunikativních situacích.