Cílem navazujícího kurzu je zaměřit se na interpretaci oblastí mimo text (paratextové rysy, kontext, recipient, funkce autorského jména), jež se ovšem na interpretaci textů výrazně a produktivně podílejí. Toto pojetí bude již zároveň zasazeno do souvislého konceptuálního rámce soudobých metodologií a stěžejních individuálních koncepcí. Zároveň bude věnována zevrubnější pozornost i mediálním a dalším odlišnostem fungování jednotlivých kulturních textů, především tedy posunům od textů verbálních k textům neverbálním (vizuálním, hudebním ad.).