Kurz uvádí do studia starověké, biblické hebrejštiny. Pozornost je zaměřena na jména a základní slovesné tvary. Kurz probíhá na základě textů Jonáš, Rút a 2Sam 10-12, v druhé polovině i vybraných žalmů. 

Předmět obsahující všechny studijní materiály pro studenty předmětu Latina na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. 

Jedná se o úvodní kurz celkem čtyřsemestrálního kurzu latiny. Cílem kurzu je osvojení základů latinské gramatiky a potřebné slovní zásoby v rozsahu prvních 6 lekcí učebnice Latina nejen pro teology (Milena Přecechtělová).
Kurz navazuje na předmět Latinský jazyk 1. Cílem kurzu je zvládnutí latinské morfologie a syntaxe a rozšíření slovní zásoby v rozsahu 7.-12. lekce učebnice Latina nejen pro teology (M. Přecechtělová), která je nezbytná pro četbu souvislých latinských textů. Studenti jsou vedeni k osvojení schopnosti základní orientace v latinském textu a porozumění latinskému textu.