Do 30. 4. 2023 vloží uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu Pedagogika volného času na Teologické fakultě JU do elektronického systému pro přijímací řízení (https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=12255) podkladové materiály, které budou sloužit komisi přijímacího řízení k posouzení dispozic uchazeče ke studiu. Uchazeči budou do 31. 5. 2023 informováni o vyhodnocení podkladových materiálů, přičemž v úvahu připadají tyto možnosti:

  1. Komise dojde k závěru, že dispozice uchazeče ke studiu jsou nedostatečné (přidělí uchazeči méně než 60 bodů).
  2. Komise dojde k závěru, že uchazeč přesvědčivě prokázal dispozice k navazujícímu magisterskému studiu (přidělí uchazeči 80–100 bodů).
  3. Komise nedojde k celkovému závěru hodnocení. Přidělí uchazeči předběžných 60–79 bodů a pozve uchazeče k pohovoru, kde s uchazečem prodiskutuje nejasné aspekty jeho záměru studia a následně bodové hodnocení upřesní (přidělí uchazeči dalších 0–20 bodů, tj. uchazeč může získat celkem 60–99 bodů). Termín přijímacího pohovoru: 7. 6. 2023, náhradní termín přijímacího pohovoru: 13. 6. 2023 (o možnost konat pohovor v náhradním termínu musí uchazeč požádat).

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě počtu bodů přidělených uchazeči komisí přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 80 bodů z max. 100 bodů. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, než je stanovený maximální počet přijímaných (15 pro prezenční formu studia a 15 pro kombinovanou formu studia), rozhoduje pořadí nejlepších. Dojde-li ke shodě bodů, budou mezi přijaté uchazeče zařazení všichni uchazeči na sdílené poslední pozici odpovídající maximálnímu počtu přijímaných uchazečů.

Souborný čtyřsemestrální kurz klasické (biblické či starozákonní) hebrejštiny. 

Kurz uvádí do studia starověké, biblické hebrejštiny. Pozornost je zaměřena na jména a základní slovesné tvary. Kurz probíhá na základě textů Jonáš, Rút a 2Sam 10-12, v druhé polovině i vybraných žalmů. 

Předmět obsahující všechny studijní materiály pro studenty předmětu Latina na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. 

Jedná se o úvodní kurz celkem čtyřsemestrálního kurzu latiny. Cílem kurzu je osvojení základů latinské gramatiky a potřebné slovní zásoby v rozsahu prvních 6 lekcí učebnice Latina nejen pro teology (Milena Přecechtělová).
Kurz navazuje na předmět Latinský jazyk 1. Cílem kurzu je zvládnutí latinské morfologie a syntaxe a rozšíření slovní zásoby v rozsahu 7.-12. lekce učebnice Latina nejen pro teology (M. Přecechtělová), která je nezbytná pro četbu souvislých latinských textů. Studenti jsou vedeni k osvojení schopnosti základní orientace v latinském textu a porozumění latinskému textu.