Druhá část kurzu se zaměří na klíčová témata a osobnosti francouzského strukturalismu a poststrukturalismu (Levi-Strauss, Barthes, Todorov, Kristeva, Foucault, Derrida, Deleuze ad.). Cílem výkladu bude ukázat základní rysy francouzského strukturálního a poststrukturálního myšlení, jejich prolínání a přeryvy. Tematizována bude reflexe hranic a limitů strukturalismu (Ricoeur), ale také možné vazby mezi strukturalismem a americkou analytickou či pragmatickou tradicí (Peregrin, Shusterman).