Seminář se soustředí na vztah umění a ideologie. Východiskem a obsahem prvních hodin bude téma ideologie: význam a proměny tohoto pojmu a jeho teoretická reflexe u několika klíčových autorů. Poté bude z různých perspektiv zvažována otázka vztahu umění, resp. specifické umělecké reprezentace a ideologie: představeny budou dva podstatně odlišné přístupy k této otázce (estetika Adornova a sémiotika Barthesova) i možnost reflektovat tuto otázku na základě některých z klíčových estetických pojmů (mimesis, fikce, distance, performance). Závěrečné semináře se budou zabývat vztahem ideologie a kýče, resp. ideologie a populárního umění.