Seminář je věnován smrti jako kulturnímu a kulturotvornému fenoménu a etablovanému tématu světového dějepisectví. Důraz je kladen na představení přístupů současné české a evropské historiografie k umírání a smrti, zejména na dějiny mentalit, historickou antropologii, dějiny těla a vzdělanosti. Vybraná témata jsou prezentována jako interdisciplinární se zřetelem k sociologii, thanatologii, kulturní antropologii, dějinám umění a literární historii.