Představit nebotanicky orientovaným studentům hlavní skupiny cévnatých rostlin, jejich základní charakteristické znaky a vzájemné fylogenetické vztahy. Podat základní informace o obecné systematice rostlin. Naučit studenty poznávat nejběžnější zástupce středoevropské flóry včetně základních znalostí o ekologii důležitých skupin. Tento jednosemestrový kurz je určen pro studenty, kteří si chtějí rozšířit znalosti o vyšších rostlinách, jejich fylogenezi, systematice, rámcové biologii a ekologii. Cílovou skupinou jsou studenti nebotanických tzv. terénních oborů (zoologie, ekologie), učitelství biologie, molekulárně založených botanice blízkých oborů a pochopitelně i dalších, kteří mají zájem o rámcovou problematiku botaniky jako celku.
Představit nebotanicky orientovaným studentům hlavní skupiny cévnatých rostlin, jejich základní charakteristické znaky a vzájemné fylogenetické vztahy. Podat základní informace o obecné systematice rostlin. Naučit studenty poznávat nejběžnější zástupce středoevropské flóry včetně základních znalostí o ekologii důležitých skupin.