Předmětem vnitřního lékařství je poskytování komplexní léčebné a preventivní péče dospělé populace, tj. diagnostika, léčba a prevence chorob vnitřních orgánů v ambulantních i lůžkových zařízeních. Předmět vnitřní lékařství navazuje na poznatky, které byly získány studiem preklinických oborů. Získané vědomosti jsou podkladem pro práci na jednotlivých odděleních neodkladné přednemocniční i nemocniční péče. V seminářích je student seznámen s odlišnostmi ošetřovatelské péče, léčby a preventivní péče v interních oborech.

Předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství, seznamuje se základními klinickými stavy ve vnitřním lékařství. Důraz je kladen na porozumění jednotlivým specifikům interních onemocnění a jejich dopadu na kvalitu života nemocného. V této souvislosti je předmět zaměřen na osvojení specifik ošetřovatelské péče o nemocné ve vnitřním lékařství a porozumění roli sestry v primární, sekundární a terciární zdravotní péči ve vztahu k vnitřnímu lékařství. Výuka předmětu je rozdělena do dvou semestrů, druhá část se zabývá nemocemi dýchací, zažívací, vylučovací a pohybové soustavy, dále nemocemi krve, žláz s vnitřní sekrecí, metabolismu a vnitřního prostředí organismu.