Cílem předmětu je poskytnout vědomosti a dovednosti potřebné při realizaci výzkumných šetření se zaměřením na kontinuální zvyšování kvality ošetřovatelské péče. Předmět je zaměřen na implementaci kvantitativního a kvalitativního výzkumu při zkoumání problematiky v ošetřovatelství. Naučit studenty základní termíny používané ve vědecké práci. Vysvětlit studentům základní principy vědecké práce. Seznámit studenty s rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Seznámit studenty se základními problémy na základě analýzy ošetřovatelských znalostí a praxe. Naučit studenty metody a techniky potřebné při realizaci výzkumných šetření. Procvičit se studenty interpretaci získaných dat. Seznámit studenty s morální odpovědností při prezentaci získaných výsledků šetření.

Předmět je zaměřen na poskytnutí vědomostí a dovedností nezbytných pro zvládnutí metodologie výzkumu na úrovni odpovídající magisterskému vzdělání ve studijním oboru ošetřovatelství. Svým obsahem předmět navazuje na již dříve nabyté vědomosti z ošetřovatelského výzkumu, které rozšiřuje a staví je do hlubších souvislostí. Důraz je kladen především na osvojení standardních metodologických postupů uplatňovaných v kvalitativním a kvantitativním výzkumu a na porozumění významu vědecké práce pro současné ošetřovatelství.