Tento kurz se systematicky zabývá problematikou struktury anglických vět. První část tohoto dvousemestrálního kurzu se zaměřuje na syntax věty jednoduché. Studenti se seznámí se základními syntaktickými pojmy a analýzou vět, s jednotlivými typy vět, dále pak se syntaktickou stavbou anglických vět jednoduchých v porovnání s češtinou. Větné členy budou diskutovány z hlediska jejich formy a sémantických rolí. V závěru kurzu budou studenti uvedeni do problematiky anglického slovosledu (opět z kontrastivního pohledu anglicko-českého) a do teorie funkční větné perspektivy.