Seminář bude věnován reflexi mnohovrstevnatého zkoumání povahy emocí a jejich vztahu k umění. Základní otázkou pak bude přirozeně lokalizování role, kterou emoce hrají ve struktuře lidské zkušenosti. Jsou emoce pouze ne zcela spolehlivým doplňkem myšlení a vnímání, či tvoří neredukovatelnou součást kognitivních a hodnotících procesů? Centrálním problémem pak bude vztah emocí ke zkušenosti, kterou můžeme nazvat estetickou (obzvláště pak ke zkušenosti s uměním). Je umělecké dílo (jako artefakt) pouhým mediem, které přenáší autorovu emoci? V jakém smyslu umělecké dílo vyjadřuje emoci? Jakou roli hrají emocionální kvality při konstituci estetického objektu? To jsou otázky, na které se pokusíme během semináře nalézt odpověď.