Kurz je založen na vývojově koncipované interpretaci stěžejních děl a událostí světové kultury v širokém smyslu tohoto slova, tj. jakožto lidské produkce vytvářející arbitrární, uměle generované významy. Koncentruje se na vlivné diskursivní činnosti širokého dosahu, které prokázaly potenciál měnit hodnotové, etické a antropologické soubory lidských předpokladů o světě a roli člověka v něm. Metodologicky je koncipován na propozici širokého pole kulturní produkce, v němž jednotlivé výtvory a události ve vzájemné interakci buď polyfonně zesilují významová směřování (diskursivní činnosti), anebo je navzájem oslabují a eliminují. Jádrem bude obraz světa produkovaný vlivnými médii a kulturními žánry, analyzovaný intermediálně, ale se zřetelem především na oblast kulturní produkce "západní", tj. transatlantického prostoru Evropy a obou amerických kontinentů. Jádrem kurzu je analýza mediálních obsahů a poetiky vlivných děl světové kultury masového dopadu. Cílem je nabídnout analyticko-interpretační bázi pro vytvoření uceleného povědomí o stěžejních obrazech světa, vytvářených vlivnými diskursivními činnostmi na poli kulturní produkce ve smyslu uměle generovaných významů. Absolventi by tak měli získat nejen relativně kompletní povědomí o stěžejních obrazech světa, vyprodukovaných euroamerickou mediální kulturou 20. století, ale také v praxi vidět a pochopit fungování analytických a interpretačních nástrojů, jimiž může být sféra masové kultury jako stěžejní oblast vytváření obrazů světa uchopena a vyložena. Interpretační pozornost bude vždy věnována klíčovým dílům, výklad bude zároveň synekdochicky naznačovat i interpretační možnosti pro díla obdobného typu, která s daným tematickým trsem souvisejí.