Přednáška navazuje na přednášku Botanika vyšších rostlin v její části věnované kapraďorostům. Má za cíl podat přehled o variabilitě, morfologii, systematice, fylogenezi, rozšíření a ekologii kapraďorostů. Podrobněji budou probírány skupiny vyskytující se v Evropě a vybrané významné skupiny z dalších biomů. Ve cvičeních budou demonstrovány probírané skupiny, pozornost bude věnována zejména znakům důležitým pro praktickou determinaci.