Předmět je zaměřen na aplikaci teoretických poznatků a praktických dovedností z obecné didaktiky v případě teoretického a praktického vyučování v odborných učebnách a na klinickém pracovišti. Dále je zaměřen na aplikaci teoretických poznatků a praktických dovedností z didaktiky v rámci vedení a edukace ošetřovatelského týmu. Student/ka je seznámen i s novou rolí sestry mentorky.