Přednáška navazuje na přednášku Botanika vyšších rostlin v její části věnované mechorostům. Má za cíl podat stručný přehled o morfologii, anatomii, systematice, fylogenezi a ekologii všech skupin mechorostů a o jejich vztazích s jinými skupinami organismů. Ve cvičeních budou demonstrovány probírané skupiny, pozornost bude věnována zejména znakům důležitým pro praktickou determinaci.