Cílem předmětu je detailní poznání vlivu polutantů na organismy na všech trofických úrovních (bakterie, řasy, zooplankton, bentos, raci, ryby, makrovegetace, včely, ptáci). Prvořadá pozornost bude věnována testům toxicity na jednotlivých zástupcích ekosystému. Součástí předmětu bude také hodnocení případů havarijních úhynů ryb a dalších organizmů.