Předat základní informace o vodních zdrojích a vodním hospodářství ČR, seznámit se základy národní legislativy i "acquis communautaire" a uvést informační zdroje o vodách, jejich využívání a managementu využitelné v běžné praxi stejně jako v oblasti výzkumu a vývoje. Souborné všeobecné informace o hydrologických a klimatických poměrech České republiky ve vztahu k vodním zdrojům a jejich využívání. Přehled národní legislativy a "acquis communautaire" v oblasti vody. Speciální pozornost věnována správcům vodních zdrojů, jejich činnostem a uspořádání i výkonu státní správy. Souborný pohled na tzv. vodohospodářské služby v oboru vodovodů a kanalizací včetně ekonomických aspektů. Úvod do plánování v oblastech povodí - nový typ plánů pro zajištění integrovaného managementu vodních zdrojů. Stručný přehled vývoje vodního hospodářství - od racionálního k integrovanému - v České republice, v Evropě a ve světě. V rámci cvičení návštěva rozhodujících pracovišť vodohospodářských institucí, seznámení s jejich prací a významem pro správu vodních zdrojů, jejich ochranu a využívání. Speciální pozornost bude věnována problematice technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly - úvod do problematiky zajistí účast pracovníka z příslušné instituce (Vodní díla TBD, a. s.).