Předmět analyzuje většinovou část společnosti a menšiny jako interaktivní části současné společnosti. Přináší teorii menšin a obecné problémy skupinové dynamiky vytváření kladných a záporných postojů ve společnosti. Student se má dovědět, co se chápe pod pojmem menšina a jak menšina ve společnosti vzniká. Dále se má dovědět o různých možných přístupech k práci s menšinami (např. antiopresivní přístupy, ekologická perspektiva) a získat na příkladu práce s menšinami náhled do problematiky menšin cestou pochopení jejich historie, analýzy jejich současných typických problémů a analýzy legislativních možností. Při výuce se bude aktivně pracovat s postoji studentů vůči příslušníkům menšin formou aktivit po shlédnutí dokumentů o menšinách v ČR a dalších aktivit takto zaměřených. Studující bude znát a rozumět základním pojmům souvisejícím se sociální prací s menšinami a bude schopen rozpoznat a reflektovat své zásadní kulturní postoje a jejich důsledky pro sociální práci s klientem v menšinovém postavení. Dále bude umět vhodně aplikovat přístupy sociální práce s menšinami.