- Student získá teoretické znalosti o ošetřovatelském procesu a jeho jednotlivých fázích. - Student se naučí prakticky používat metodu ošetřovatelského procesu a orientovat se v jeho jednotlivých fázích. - Student porozumí problematice uspokojování lidských potřeb jako základnímu úkolu ošetřovatelství. - Student se seznámí s problematikou lidských potřeb v širších souvislostech, jejich klasifikací, odlišným pojetím v ošetřovatelství a jiných vědních oborech. -- Student si osvojí vědomosti a dovednosti nezbytné pro uspokojování individuálních potřeb jedince