Připravit studenta, aby byl schopen aplikovat získané znalosti z oblasti Výchovy ke zdraví v předmětu i v budoucí praxi. Student dokáže kriticky a aktivně vyhodnocovat aktuální problémy v oblasti zdraví jednotlivců, komunit, rodin i celé společnosti. Dokáže obhájit své nezastupitelné místo ve výchově ke zdraví zdravých i nemocných jedinců (primární, sekundární, terciární péče) 1. Seznámit studenty s problematikou zdraví, faktorů zdraví, uplatnění a postavení a postavení sestry v péči o zdraví; pochopit význam výchovy ke zdraví a jejího začlenění do systému péče o zdraví 2. Umožnit studentům interpretaci vlastních názorů studentů na zdraví jednotlivce, rodiny, komunity, společnosti; pochopit příčiny nedostatečného zdravotního uvědomění jednotlivců, rodin a komunit 3. Připravit studenty k samostatné aplikaci programů zdraví a prevence nemocí na úrovní primární, sekundární i terciární prevence 4. Umožnit studentům propojení znalostí z jiných předmětů (Komunikace, Edukace, Ošetřovatelský proces, Teorie ošetřovatelství);