Porozumět základům holistické filosofie a holistickému přístupu v péči o zdraví člověka, rodiny a komunity. Seznámit s mezinárodními aktivitami vedoucími k rozvoji ošetřovatelství. Porozumět základním hodnotám, které se promítají do etických zásad a koncepčních modelů ošetřovatelské praxe. Umět definovat obsah Koncepce ošetřovatelství. Uvědomit si postavení a profesní roli sester a nutričních terapeutů ve společnosti. Pochopit pojetí zdraví a nemoci v souvislosti s holistickými teoriemi vzniku onemocnění. Uvědomit si roli nutričního terapeuta jako součást ošetřovatelského týmu. Definovat a obhájit specifické přístupy v nutriční péči. Seznámit s profesními národními a mezinárodnímu organizacemi nelékařských profesí. Seznámit s metodologií ošetřovatelství a její aplikací v ošetřovatelské praxi. Připravit studenta na poskytování adekvátní péče založené na holistickém principu, vycházející z aktuálních potřeb nemocného. Seznámit s ošetřovatelskou dokumentací Porozumět problematice uspokojování lidských potřeb jako základnímu úkolu ošetřovatelství. Osvojit si vědomosti a dovednosti z oblasti saturace základních potřeb klienta/pacienta. Uvědomit si důsledky neprofesionálních intervencí při poskytování individuální péče. Orientovat se v multikulturním přístupu v péči o zdraví jednotlivce, komunity.