Osvojení základních pojmů a teorií, porozumění základům sociální interakce, komunikace a percepce, osvojení základních znalostí a vědomostí o procesu socializace jedince, pochopení významu a vlivu sociálních skupin na chování, jednání a prožívání člověka, porozumění vlivu sociálního prostředí, sociálního kontextu na život jedince, na jeho chování a prožívání.