Přednášky o historickém vývoji listin a diplomatických písemností v českém prostředí od roku 1526 do poloviny 19. století; seznámení se základní terminologií diplomatiky, jejími metodami a historií; v rámci seminářů praktická průprava pro práci s historickými dokumenty. Základní teoretická průprava v diplomatice, osvojení si pratických dovedností pro studium historických úředních dokumentů.