Studijní předmět trestní právo hmotné a procesní je zaměřen na zvládnutí teoretických institutů trestního práva hmotného a procesního, interpretaci a aplikaci ustanovení trestního zákona a trestního řádu, jakož i institutů upravujících postup subjektů trestně-procesních vztahů, zejména orgánů činných v trestním řízení, a to jak při odhalování trestných činů, zjišťování jejich pachatelů a rozhodování o nich, tak v rámci výkonu těchto rozhodnutí. Prostřednictvím aplikačních příkladů (stručně vylíčených skutkových jevů) za použití trestně-právních nástrojů budou studenti orientování do problematiky, která je nezbytně nutná pro výkon jakékoli funkce v bezpečnostní a sociální oblasti. Trestní právo procesní bude zaměřeno rovněž na samotný průběh trestního řízení v jeho jednotlivých stádiích s důrazem na instituty, jejichž bezprostřední aplikace přichází nejčastěji v úvahu v praktické činnosti pracovníků v bezpečností a sociální oblasti.