Cíle předmětu

Cílem předmětu je osvojení si znalostí a dovedností potřebných pro pochopení smyslu SQSS a procesu jejich zavádění do praxe sociální práce v organizaci poskytující sociální služby.

Požadavky na studenta

·      Při absenci studenta/studentky na výuce zjištění si od kolegů v ročníku aktuálních požadavků a podmínek studia předmětu, které jsou vždy dospecifikovány první hodinu výuky předmětu,

·      studium základní literatury, které bude ověřováno při skládání zkoušky,

·      prostudování studijních materiálů,

·      shlédnutí či poslechnutí dokumentů.

Organizace studia

Výuka je koncipována formou kolektivních konzultací (seminářů) doplněná o představení vybraných témat interaktivní formou.

Na prvním setkání jsou upřesněny požadavky na studenta/studentku ve smyslu stanovení termínů apod. a domluven způsob předání studijních materiálů garantkou předmětu.

Pro doplnění informací a podnětů k hlubším úvahám nad tématy je potřebné samostudium.  

Individuální práce studenta

Pro předmět není stanovena žádná seminární práce. Kontrola samostudia spočívá v písemném přezkoušení uchopení znalostí v rozsahu předepsaných témat.

Přehled studijní literatury a dalších studijních pomůcek

Povinná základní studijní literatura:

kol. Standardy kvality sociálních služeb - výkladový sborník pro poskytovatele. Praha: MPSV, 2008. Dostupné na WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/5966/4_vykladovy_sbornik.pdf>.

Maceček, R. Proces individuálního plánování průběhu poskytování sociálních služeb. Pp 457-464 in Janoušková, K., Nedělníková, D. (ed.) Profesní dovednosti terénních pracovníků. Ostrava: OSU, 2008. ISBN 978-80-7368-503-4.

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Průvodce pro poskytovatele. Praha: MPSV, 2002. Dostupné na WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/5964/pruvodce.pdf>.

Doporučená rozšiřující studijní literatura:

kol. Individuální plánování a role klíčového pracovníka v soc. službách. Tábor: APSS ČR, 2011.

Krutilová, D.; Čámský, P.; Sembdner, J. Sociální služby. APSS ČR a Abena.

Maceček, R. Kvalita sociálních služeb. Pp 25-38 in Janoušková, K., Nedělníková, D. (ed.) Profesní dovednosti terénních pracovníků. Ostrava: OSU, 2008. ISBN 978-80-7368-503-4.

Matoušek, O. a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007.

SQSS. Dostupné na WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/5963>.

Standardy kvality sociálních služeb - příručka pro uživatele. Praha: MPSV, 2008. Dostupné na WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/5965/skss_final_web.pdf>.

www.mpsv.cz

www.cekas.cz

 

Adams, R. Quality Social Work. London: MACMILLAN, 1998.

Evers, A., Haverinen, R., Leichsenring, K. etc. Developing Quality in Personal Social Services: Concepts, Cases and Comments. Vienna: Ashgate, 1997.

Géringová, J. Pomáhající profese. Praha: Triton, 2011.

Gummer, B., McCallion, P. Total Quality Management Social Services Theory & Practice. New York: State University of New York, 1995.   

Jůn, H. Moc, pomoc a bezmoc v soc. službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál, 2010.

Lawrie, A. Managing Quality of Service. London: The Directory of Social Change, 1995.

Nenadál, J. a kol. Moderní management jakosti. Praha: Management Press, 2008.

Reitmayerová, E.; Broumová, V. Cílená zpětná vazba. Praha. Portál, 2007.

Šedivý, M., Medlíková, O. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2011.

Další studijní pomůcky:

Studijní materiály.

Videa:

Libor Musil - Aplikace standardů kvality v organizaci a supervize studentů. Standardy 1, 2, 3.

     http://www.video.muni.cz/verejne_pod.cgi?cat=FSS%20videa

Jana Havlíková - Komunitní plánování sociálních služeb

     http://www.video.muni.cz/verejne_pod.cgi?cat=FSS%20videa

Olga Hubíková - Komunitní plánování sociálních služeb 

     http://www.video.muni.cz/verejne_pod.cgi?cat=FSS%20videa

Způsob zakončení předmětu:  zkouška

Kontrola samostudia spočívá v písemném přezkoušení znalostí a jejich uchopení v rozsahu předepsaných témat. Zkouška je koncipována jako písemný test s uzavřenými otázkami s nabídkou odpovědí, kdy je vždy jen jedna správná, a otázkami otevřenými, které slouží k prověření uchopení látky. Pro absolvování testu je potřeba získat 70 % správných odpovědí. Započítávány jsou body i za část správně zodpovězené otázky.

Při posledním rozvrhovaném setkání budou domluveny termíny zkoušení v souladu se Studijním a zkušebním řádem JU a souvisejícího opatření děkana TF JU (dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty, sekce Studium a Úřední deska).

Obsah předmětu

Předmět, shodně s variantou pro prezenční formu studia, tematicky pokrývá tyto okruhy:

  1. pojetí sociálních služeb
  2. zákon 108/2006 o sociálních službách
  3. základní idey SQSS a jejich vzniku
  4. aktuální dění v oblasti SQSS a sociálních službách
  5. zavádění SQSS v organizaci poskytující sociální služby
  6. podstata S1 a jeho praktické zavádění v organizaci
  7. .... S2 – S15 
  8. specifické požadavky při zavádění standardů ve službách pobytových, terénních a ambulantních
      9. specifické požadavky při zavádění standardů dle druhu sociální služby – soc. poradenství, soc. péče, soc. prevence