Cílem předmětu je vést studenta k úspěšnému napsání bakalářské práce. Volba tématu je součástí kvalifikačních požadavků, proto student po konzultaci s vyučujícím sám navrhne téma práce a její strukturu. Na základě konzultací s vedoucím práce provede rešerši v pramenech a předloží vyučujícímu ke schválení seznam literatury, se kterou bude pracovat. V průběhu semestru bude s vyučujícím v kontaktu a bude ho informovat o výsledcích svých rešerší. Na závěr semestru předloží vedoucímu práce část bakalářské práce a detailně rozpracovanou osnovu další části práce.