Kurz poskytuje úvod do studia lingvistiky a nepředpokládá předchozí znalost jazykovědné teorie. Kontextuální lingvistika je zařazena v sylabu brzy, aby studenti měli možnost ocenit roli jazyka a praktický přínos lingvistiky pro společnost. Probíraná témata zahrnují: lingvistika jako vědní obor a její jednotlivé disciplíny, definice jazyka, vývoj jazyka a jeho popis, význam, diskurs, parametry konverzace. Druhý semestr je pak věnován kulturně podmíněným aspektům jazyka, dialektovému rozrůznění, vývoji jazyka u dítěte, osvojování si cizího jazyka, počítačové lingvistice, vývoji lingvistiky. Fonetika, fonologie, morfologie a syntax jsou probírány pouze okrajově, neboť jsou předmětem dalších specializovaných kurzů, jež jsou součástí studijního programu. Kurz probíhá dle níže uvedeného sylabu; změna programu vyhrazena.