Předmět seznámí studenty s pojmy norma - úzus - kodifikace; podá informace o kodifikačních příručkách a o tendencích působících na stabilitu kodifikace. Zaměří se také na otázky jazykové správnosti v současných jazykových projevech. Pojetí jazykové správnosti bude objasněno v pravopise lexikálním, morfologickém i syntaktickém. Zvláštní pozornost bude věnována též obtížnějším morfologickým jevům, jež mají dopad na pravopis (kondiciálové slovesné tvary apod.).