Kurz seznámí posluchače s vývojem západní estetiky od presokratiků po konec středověku. Přednášky poskytují studentům základní vhled do vývojového kontextu disciplíny, důraz bude kladen na pochopení filozofických a také umělecko-historických souvislostí probíraných estetických teorií. Výklad bude sledovat především proměny chápání základních estetických kategorií. Přednášky budou doplněny seminářem, v němž budou rozebírány vybrané texty z dějin estetického myšlení.