Předmět prohlubuje znalost východisek a klíčových témat pozdně středověkého umění a některých vybraných témat výtvarné produkce středoevropských uměleckých center 13. a 14. století. Kurs je doplněn základními texty k roli umění ve středověkém křesťanském kultu. Poukázáno bude na kulturní a stylový transfer i na specifické historicko-společenské okolnosti, v nichž díla vznikala. Hlavními oblastmi zájmu kursu je středověká malba (i iluminace), v menší míře také architektura, sochařství a umělecké řemeslo. Časové rozpětí pokrývá dobu od rozkvětu Přemyslovců v 2. polovině 13. století po úpadek krásného slohu, ale zahrne i proměny vztahu k obrazu za husitství a raného utrakvismu. Předmět se zaměří zejména na vztah výtvarné produkce ke kultu a na umění jako formu panovnické a formující se městské reprezentace.