Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem veřejné správy v ČR v podmínkách ekonomické a politické transformace české společnosti. Předmět soustředí hlavní pozornost na otázky členění veřejné správy a dělení moci ve státě. Stručně nastíní vývoj moderní veřejné správy na dnešním území ČR, přiblíží modernizaci veřejné správy, resp. celý proces reformy veřejné správy od roku 1990, resp. 1993. Poukáže na aktuální problémy veřejné správy. Pozornost bude dále věnována územní samosprávě v ČR: obecnímu a krajskému zřízení, pozici obcí a krajů ve smíšeném modelu veřejné správy. Zmíněny budou normativy mezinárodního práva jako Evropská charta místní samosprávy a Evropská charta regionální samosprávy a jejich vliv na českou územní samosprávu.
Seminář se zaměří na odborný jazyk používaný v oblastech, s nimiž se občan dostane běžně do osobního styku, resp. zprostředkováním medii (jako soudní jednání, trestní právo, daňové právo a pojištění). V semináři se budou rozvíjet jazykové schopnosti (mluvení, čtení, psaní a poslech) potřebné jednak pro porozumění, jednak pro přiměřenou reakci ve zmíněných administrativních a právních záležitostech.