Předmět system řizeni zdravotnictvi ČR a EU seznamuje budouci absolventy se zakladni pravni upravou poskytovani zdravotni peče v ČR. Pozornost je věnovana organizaci zdravotni peče v ČR, včetně jejiho financovani. Studenti jsou seznameni i se systemy řizeni a financovani zdravotnictvi ve světě a v EU. Podrobně je vysvětlovana problematika veřejneho zdravotniho pojištěni. Vyklad je dale soustředěn na specifika managementu ve zdravotnictvi. Pozornost je věnovana procesnimu managementu ve zdravotnictvi, analyze vnějšiho a vnitřniho prostředi zdravotnickeho zařizeni a procesu formulace strategie zdravotnickeho zařizeni.