Předmět seznamuje studenty s hlavními tématy sociologie životního způsobu. Zaměřuje se na různé procesy a oblasti, které ovlivňují podobu životní stylu u jednotlivců. Soustředí se na sociální nerovnosti, modernizační procesy urbanizace a nástupu technologií a na oblasti rodiny, práce a volnočasové aktivity. Zvláštní důraz je kladen na spotřební kulturu a s ní spojené hodnoty a aktivity. Cílem je pochopení proměn a mnohosti životních stylů v pozdně moderní společnosti. Toto pochopení se studenti naučí promítat do praktických činností.

Předmět seznamuje studenty s hlavními tématy sociologie životního způsobu. Zaměřuje se na východiskové obecné pojmy a s nimi související základní procesy, především technologické, demografické, urbanizační , kulturní. Získat a) znalosti o okolnostech ovlivňujících životní způsob jednotlivců, hlavních sociálních skupin i celé společnosti. B) schopnost promítnout získané znalosti do praktické činnosti.