Cílem studijního předmětu Psychologie je seznámit studenty/ky se základními sociálně psychologickými pojmy, ale i s aplikací sociální psychologie v praxi porodní asistentky. Důraz bude kladen na efektivní sociální komunikaci, včetně jejího nácviku v rámci seminářů.
Cílem studijního předmětu Psychologie je seznámit studenty/ky se základními sociálně psychologickými pojmy, ale i s aplikací sociální psychologie v praxi porodní asistentky. Důraz bude kladen na efektivní sociální komunikaci, včetně jejího nácviku v rámci seminářů.

Předmět je koncipován jako teoretický, zabývá se obecnou psychologií. Seznamuje se základní psychologickou terminologií, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Vede k dovednosti popsat teoretická východiska psychologie, dokázat objasnit biopsychosociální dimenze člověka, schopnosti vysvětlit strukturu osobnosti, její rysy, procesy a stavy, i popsat a analyzovat jednotlivé lidské potřeby, motivy a zájmy. Dále poskytuje informace týkající se vývojové psychologie. Informuje o typických způsobech prožívání, uvažování a jednání v jednotlivých etapách života člověka od početí po smrt, přičemž je důsledně respektováno holistické pojetí osobnosti člověka. Znalosti z vývojové psychologie mají přispět k vytvoření reálného očekávání a přiměřeného chování ve vztahu k lidem různého věku. Předmět seznamuje se zdravotnickou a sociální psychologií. Řeší problematiku psychologie klientek/pacientek a jejich rodin ve zdraví a nemoci. Znalosti ze zdravotnické psychologie přispějí ke kvalitnějšímu poznání klientky/pacientky a k pochopení jejích potřeb i problémů, které jí nemoc přináší. Dále předmět vede k osvojení elementárních vědomostí a dovedností v oblasti psychoterapie. Směřuje k rozvoji sebereflexe a empatie jako klíčových charakteristik psychoterapeutického přístupu v porodní asistenci.

Cílem studijního předmětu Psychologie je seznámit studenty/ky se základními sociálně psychologickými pojmy, ale i s aplikací sociální psychologie v praxi porodní asistentky. Důraz bude kladen na efektivní sociální komunikaci, včetně jejího nácviku v rámci seminářů.