Studující, kteří kurz absolvují, budou rozumět logice a průběhu sociálního výzkumu: jeho vztahu k teorii a realitě (epistemologické a ontologické aspekty), hlavním cílům a fázím sociálního výzkumu, relevantním etickým a politickým otázkám, roli a struktuře výzkumného projektu a hlavním principům analýzy dat. V rámci tohoto schématu se zaměříme na výzkumný projekt a jednotlivé fáze jeho realizace, konkrétně na vypracování výzkumné otázky (otázek), volbu vhodného typu výzkumu (kvantitativní, kvalitativní), formulaci hypotéz, rozložení komplexních teorií či otázek na operacionální (operacionalizace) a převedení pojmů na měřitelné proměnné (indexy), rozhodnutí o vhodné metodě výběru a optimální velikosti vzorku, vytvoření a předběžné testování nástrojů pro sběr dat, plánování a vedení sběru dat (terénní práce) a přípravu datových souborů pro analýzy. Budeme se zabývat také základními metodami analýzy dat, principy statistické inference a interpretací výsledků. Z kvalitativního výzkumu se zaměříme zejména na etnografické metody, fokusní skupiny a využití kvalitativního výzkumu.