Předmět Medicínská terminologie navazuje na předmět Latina a rozvíjí a prohlubuje jeho obsah. Je založen především na upevnění slovní zásoby formou překladu a výkladu latinských diagnóz a v praxi užívaných medicínských výrazů včetně běžně užívaných zkratek a slov přejatých do české lékařské terminologie. Cílem je přiblížit studentům lékařskou terminologii v podobě, v níž se s ní v praxi setkají na zdravotnických pracovištích, poukázat na její variabilitu, neustálý vývoj, obohacování o slova přejatá z angličtiny, zkracování a počešťování.
Vyučovací předmět poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro základní orientaci v řecko-latinské odborné terminologii. Důraz je kladen na lexikální a gramatickou orientaci ve zdravotnickém názvosloví, a to zejména v oblasti 1) anatomie, 2) fyziologie a patologie a 3) diagnostiky a terapie. Z gramatických jevů jsou vybrány pouze ty, které mají vliv na tvorbu odborného názvosloví (především flexe substantiv a adjektiv a tvorba složených slov). Předmět rovněž podporuje verbální logiku, pěstuje jazykový cit a kulturu slovního projevu.
Vyučovací předmět poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro základní orientaci v řecko-latinské odborné terminologii. Důraz je kladen na lexikální a gramatickou orientaci ve zdravotnickém názvosloví, a to zejména v oblasti 1) anatomie, 2) fyziologie a patologie a 3) diagnostiky a terapie. Z gramatických jevů jsou vybrány pouze ty, které mají vliv na tvorbu odborného názvosloví (především flexe substantiv a adjektiv a tvorba složených slov). Předmět rovněž podporuje verbální logiku, pěstuje jazykový cit a kulturu slovního projevu.