Kurz navazuje na Nástin dějin estetiky I. Prostřednictvím přednášek a seminářů seznámí posluchače s dalším vývojem západní estetiky od renesance po nejdůležitější směry estetického uvažování ve dvacátém století. Přednášky budou navazovat na znalosti, které posluchači získali v hodinách Nástinu dějin estetiky I a budou je dále rozvíjet prohlubováním vhledu do vývojového kontextu disciplíny. Přednášky budou klást důraz na pochopení filozofických a také umělecko-historických souvislostí probíraných estetických teorií. Výklad bude sledovat především proměny chápání základních estetických kategorií. Zvláštní pozornost bude věnována i vztahům mezi uvažováním estetickým a etickým. Estetice 20. století bude platit jen okrajová pozornost, neboť se s ní posluchači důkladněji seznámí v jiných kursech.