Cílem předmětu je docílit, aby posluchači plně pochopili celoevropský přístup k hodnocení povrchových vod, a to na principu určování ekologického stavu a ekologického potenciálu vodních útvarů ve smyslu tzv. Rámcové směrnice o vodách. Teoretické poznatky budou doplněny praktickými znalostmi z terénních/laboratorních cvičení s cílem naučit studenty samostatně navrhnout potenciální nápravné či tzv. zmírňující opatření, a to jak z pohledu jednotlivých (zejména biotických) složek vodního prostředí, tak z pohledu vodního útvaru jako celku, a nakonec z pohledu celých (dílčích a hlavních) povodí.