Vyučovací předmět navazuje na předmět Latina I. Rozšiřuje znalosti a dovednosti potřebné pro orientaci v základní řecko-latinské odborné terminologie. Důraz je kladen zejména na lexikální a gramatickou orientaci ve zdravotnickém názvosloví. Z gramatických jevů jsou probírány pouze ty, které mají vliv na tvorbu odborného názvosloví (především flexe substantiv a adjektiv, spojení s předložkami, číslovky. Vedle medicínské terminologie je nedílnou součástí studovaného předmětu získání základní orientace v latinském lexiku ostatních věd souvisejících s problematikou studovaného oboru. Základní slovní zásoba je předpokladem ke studiu ostatních preklinických a klinických disciplín, jakož i pro orientaci v odborném jazyce společenskovědních oborů. Předmět rovněž podporuje verbální logiku, pěstuje jazykový cit a seznamuje s kulturou, z níž vyrůstá myšlení a vzdělanost evropského Západu.