Seminář se bude soustředit především na poetiku prózy a otázku specifik jazyka literárního vyprávění. Jeho obsahem bude výklad klíčových naratologických témat a kategorií, specifika reprezentace narativních entit v próze a teorie možných světů fikce. Tematizovat bude rovněž vyprávění formou epické poezie, otázky filmové adaptace literárního díla a vyprávění faktuální, a to s cílem komparativně ukázat specifika, možnosti a limity vyprávění formou literární prózy. Cílem výkladu bude snaha zprostředkovat posluchači základní terminologické nástroje k analýze prozaických děl; následovat jej bude analýza a interpretace konkrétních narativních textů či komparativní analýza literární předlohy a jejího filmového nebo divadelního zpracování.