Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu předmětů, které profilují absolventa k práci v primární, sekundární a terciární sféře péče o zdraví. Umožňuje studentům získat profesní znalosti z podpory a udržení zdraví při dodržování zdravého životního stylu v jednotlivých obdobích lidského života. Seznamuje s problematikou úrazů v dětském věku, týrání, zanedbávání a zneužívání dětí všech věkových skupin, s problematikou šikany a závislostí, s jejími riziky, prevencí, léčbou a následnou péčí. Studenti získají znalosti pro efektivní edukaci a poskytování informací při zjištěných rizicích a při přímém ohrožení zdraví jednotlivců, rodin a komunit. - student/ka rozumí důležité změně v orientaci zdravotní politiky od roku 1978 v Evropských zemích. - student/ka chápe výchovu ke zdraví jako neoddělitelnou součást výkonu povolání dětské sestry. - student/ka dokáže obhájit roli dětské sestry ve veřejném a komunitním zdravotnictví. - student/ka získá profesní znalosti a dovednosti z oblasti podpory a udržení zdraví při dodržování zdravého životního stylu. - student/ka chápe zdravý způsob života jako jednu možností, jak snižovat náklady na léčbu onemocnění a komplikací. - student/ka umí definovat determinanty zdraví dětí, rodin i komunit. - student/ka zná základní zásady a metody, které se využívají ve výchově ke zdraví v praxi. - student/ka dokáže rizikové faktory životního způsobu identifikovat a vyhodnotit s návrhem na možné zlepšení situace. - student/ka zná základní národní programy podpory zdraví v České republice. - student/ka obhajuje konkrétní možnosti působení dětské sestryv oblasti výchovy ke zdraví.