Cíle: Předmět "Právo" je přednášen ve třech semestrech: Vstupní semestr představuje úvod do studia právních disciplín. Na výklad stěžejních otázek teorie státu a práva navazují základní informace k ústavnímu právu České republiky se zaměřením na rozbor problematiky moci zákonodárné, výkonné a soudní. Před seznámením s dalšími právními disciplínami veřejného a soukromého práva jsou studentům vyloženy základy práva Evropské unie, aby měli dostatečný podklad pro pochopení dalších právních odvětví v širších souvislostech. Navazuje právo finanční, v rámci něhož je výklad zaměřen zejména na daňovou soustavu a vliv tohoto právního odvětví na ostatní oblasti práva. Studium je uzavřeno v prvním semestru pracovním právem, které má tradičně široký dopad na život každého občana, a proto je zvýšená pozornost věnována zásadám pracovního práva, problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace, jakož i důsledkům vyplývajícím z porušení práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Zevrubněji jsou studenti obeznámeni i s otázkami souvisejícími se vznikem, průběhem a zánikem pracovního poměru, bezpečností a ochraně zdraví při práci, jakož i právní úpravou pracovních