Předmět je orientován na základní informace z oboru andragogika a jeho ukotvení v systému pedagogických věd. Vymezuje specifika edukačního působení sestry s ohledem na vzdělávání dospělých v oblasti zdravotnické péče. Student/ka se seznámí s východisky a projekty celoživotního vzdělávání, specifiky a metodami vzdělávání dospělých. Základ předmětu je zaměřen na formování edukačního a především didaktického myšlení studentů v orientaci na základní činitele edukačního procesu s aspektem na zdravotnictví. Součástí tohoto myšlení jsou vědomosti o možnostech edukace v ošetřovatelství, povědomí o didaktických zásadách, výukových strategií a formách vzdělávací práce, jak s dospělými, tak specifiky edukace dětí, seniorů, cizinců a klientů s určitým typem onemocnění. Na základě těchto poznatků je student/ka schopen aplikovat teoretické poznatky pedagogiky v rámci své edukační činnosti u klientů, případně i jiných osob v okolí klienta.