Předmět je koncipován jako praktický. Výuka probíhá ve zdravotnických pracovištích formou blokové výuky. Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách klinických zdravotnických pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko-praktických studijních předmětů v učebnách a laboratořích vysoké školy. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručností, dovedností a návyků, komunikačních dovedností, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Odborná praxe je orientována na oblast podpory zdraví, prevence vzniku onemocnění a poskytování péče v porodní asistenci v ambulantních i lůžkových zařízeních a v komunitní péči. Studenti se seznámí se strukturou péče v porodní asistenci a s jejími formami v ambulantních, jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních službách, zvláště s organizací zdravotních služeb v rámci péče o ženu a dítě. Naučí se základním dovednostem v porodní asistenci. Zaměření odborné praxe je na primární i ambulantní péči v porodní asistenci, péči na porodním sále a v šestinedělí, na péči o těhotné a o ženy s rizikovým těhotenstvím, na péči o novorozence na novorozeneckém oddělení, na ošetřovatelskou péči na gynekologickém oddělení včetně operačních sálů.