Seznámit studenty se zpracováním kvalitativních a kvantitativních dat.
Připravit studenty k samostatnému výzkumnému šetření v rámci zdravotnické praxe.
Student bude mít schopnost formulovat statistické šetření a orientovat se ve statistické analýze dat a v testování statistických hypotéz.