Předmět poskytuje studentovi přehled o antropologických, filosoficko-teologických (biblických) východiscích, která jsou určující pro podobu etiky, jako základ pochopení charity, humanity, solidarity a tolerance. Nabízí tak studentům možnost reflektovat vlastní hodnoty a postoje ve srovnání s hodnotami profesního rámce sociální práce. Student se obeznamuje se základními etickými pojmy (dobro, zlo, svědomí, normy, hodnoty, vina, hřích). Reflektuje důležité faktory pro oblast sociální práce a s ní spojené etické problémy a dilemata: svobodu, odpovědnost, společnost a dějiny (světový étos). Je obeznámen s etickým kodexem soc. pracovníka. Rozumí obsahu požadavku pro oblast sociální práce, kterým je komplexní pohled na člověka a celistvý přístup ke klientovi. Předmět tak výrazně doplňuje obecnou etiku o profesní rozměr a o aplikace na konkrétní etické problémy typické pro sociální práci.