Rozšíření a prohloubení dosavadních znalostí o historickém vývoji správních institucí v českých zemích; správní praxe v českých zemích v kontextu habsburské monarchie a Evropy a její proměny od středověku do moderní doby; zrod novodobé správní organizace; vztah normy a praxe ve správní praxi novověku a moderní doby.Cílem předmětu je samostatná badatelská práce v oblasti správní historie za využití znalostí z dějin správy, diplomatiky a politických dějin; osvojení si interdisciplinárních přístupů a komparativních metod zkoumání ve správní historii; přehled o současných trendech studia dějin správy.