Vývoj právní úpravy v mezinárodním, evropském komunitárním a českém kontextu; Přehled platné právní úpravy v oblasti CITES regulace mezinárodního a vnitrounijního obchodu s exempláři ohrožených druhů fauny a flóry - a v oblastech souvisejících problematik ochrany a nakládání se zájmovými organismy (fauna a flóra). Obchod členských států EU s třetími státy: Dovoz, vývoz a zpětný vývoz z EU, exempláře osobního nebo rodinného charakteru, narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného. Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení. Tranzit, vnitrounijní a vnitrostátní obchod: Zákaz obchodního využívání některých exemplářů, přemísťování živých exemplářů, Povinná registrace, značení. Registrace obchodníků, vědců a vědeckých institucí, chovných nebo pěstebních zařízení - Formuláře, žádosti a doklady. Orgány CITES, organizace a kompetence státní správy Kontrola ČIŽP, celní dohled, veterinární kontroly na hranicích - Prokazování zákonného původu - Sankce, trestné činy, zabavení a zadržení, nakládání se zabavenými exempláři. - Pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů do EU. - Vývoz jedinců "necitesových" zvláště chráněných druhů z území ČR. Regulace lovu. Pravidla transportu zvířat. Týrání zvířat. Pravidla provádění pokusů na zvířatech. Zájmové chovy. Veterinární a fytopatologická kontrola. Zoologické zahrady.